รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2001014 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววันเพ็ญ กลิ่นพานิช
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 2205
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : สวิทซ์ d-link เสีย ทำให้อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้
 • ดำเนินการโดย