รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2003002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสาวิตรี หาเรือนทรง
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : ว.7440-009-0066/562
  สถานที่ตั้ง : อาคาร3ชั้น1ห้องการเงิน
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษ
 • ดำเนินการโดย