รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2009002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวศศิธร วารีรักษ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6302 และห้องเรียน อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 6403
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ และเครื่องในห้องเรียนมีเสียงร้องก่อนเครื่องเข้าหน้าจอ windows
 • ดำเนินการโดย