รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2009008 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายชัยพงษ์ วิลามาศ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : หน้าบ้านพัก ผช.ชลอ หนูอินทร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : สัญญา wifi LeelawadeeNet ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
 • ดำเนินการโดย