รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2012001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางอรนุช รู้ปิติวิริยะ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : ห้องพักอาจารย์ 2104
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ติดตั้งโปรแกรม Nitro Pro 9
 • ดำเนินการโดย