รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2012002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : ส.อ.ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 3305
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ไม่มีสายต่ออะไรเลย. ในเครื่องฉายแผ่นทึบ
 • ดำเนินการโดย