รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2012009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุปวีย์ เรืองสุรัตน์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 2305
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องฉายไม่มีสัญญาณ (สวส.ซ่อมได้เรียบร้อยค่ะ)
 • ดำเนินการโดย