รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2012014 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจารุณี ทองอร่าม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคารเจ้าพระยา1 (ห้องพักครูข้างๆ)
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ต้องการลง Adobe ลิขสิทธิ์ค่ะ - photoshop - illustrator - acrobat pro
 • ดำเนินการโดย