รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2012017 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : เครื่องคอมตั้งโต๊ะ อ.เพ็ญพระพักตร์
  สถานที่ตั้ง : 2204
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : การทำงานของ Windown ไม่ตอบสนอง เกิดปัญหาเครื่องค้าง
 • ดำเนินการโดย