รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2101003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวศิริพร มาลัยเปีย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ ของอ.ศิริพร มาลัยเปีย
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 2 ห้อง 2204
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ดาวน์โหลด file wold แล้วไปเก็บไว้ใน drive c ไม่สามารถเปิดได้ทันที จะต้องไปตามเอกสารใน Drive c - user - dowlond
 • ดำเนินการโดย