รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2103011 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางกนกพร ภาคีฉาย
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : ว 7440-009-0029/541
  สถานที่ตั้ง : 2102
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ปริ้นเตอร์ ไม่สามารถใช้งานได้ เกิดข้อผิดพลาด ตัวซับหมึก
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สุวิชัย แช่มชื่น
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ