รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2104003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : ส.อ.ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 3207
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : 1.. อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ 2. ไม่สามารถเปิด google ได้. เปิดแล้วค้าง
 • ดำเนินการโดย