รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2105001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวภาวดี นวลอยู่
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 5805-011-0013-55-2
  สถานที่ตั้ง : ห้อง 3101 อาคาร 3 ห้อง ผู้อำนวยการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : VOIP มีปัญหา โทรออกไม่ได้ ค่ะ
 • ดำเนินการโดย