รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2105002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุรัญชนา ศรีทองงาม
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-009-0023/532
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 3 ห้องงานบริการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ลงเครื่องสแกนเอกสาร
 • ดำเนินการโดย