รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2105007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวฉัตรธิมา ยกซิ่ว
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : ห้องพักอาจารย์ ห้อง 2205
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
 • ดำเนินการโดย