รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2105010 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : ว่าที่ ร.ท.อำนาจ หังษา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : บ้านพัก
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : สายอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
 • ดำเนินการโดย