รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2107005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกันทิมา ผิวนวล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 744001074582
  สถานที่ตั้ง : 3109
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เปิดไฟล์งานไม่ได้เลยค่ะ ค้าง
 • ดำเนินการโดย