รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2107006 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวรัตนา เพ็ชรสังวาลย์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440/001/0750/582
  สถานที่ตั้ง : 3102
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ไม่สามารถ print งานได้
 • ดำเนินการโดย