รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2109002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางบุญส่ง วงษ์ฤทธิ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 5205
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ มีกลิ่นไหม้ แต่ยังไม่ทันมีควัน เลยรีบปิดสวิทซ์ไฟก่อน
 • ดำเนินการโดย