รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2111002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุรัญชนา ศรีทองงาม
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : 3102
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : อินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได้
 • ดำเนินการโดย