รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2112001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจารุณี ทองอร่าม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : สาขาระบบสารสนเทศ ศูนย์วาสุกรี (ห้องพักครู ข้างห้องเจ้าพระยา)
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : จะรบกวนมาลง adobe ตัว licence ให้ที่ notebook เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนค่ะ
 • ดำเนินการโดย