รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2112002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวธนาวรรณ รัมมะภาพ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 4 ห้อง 4101
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เข้าใช้ internet ไม่ได้ที่เครื่อง pc และต้องการอัพเดทโปรแกรม ที่เครื่องค่ะ
 • ดำเนินการโดย