รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2112005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสาวิตรี หาเรือนทรง
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 58050110180552
  สถานที่ตั้ง : 3/1/การเงิน
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : โทรศัพท์ไม่สามารถ รับสาย หรือโทรออกได้
 • ดำเนินการโดย