รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2201003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจันทิมา ปิ่นสุวรรณ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 7 ชั้น 1 ห้องสำนักงาน
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ไม่สมารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ค่ะ
 • ดำเนินการโดย