รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2202001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสายพิณ เข็มปัญญา
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ งานห้องสมุด
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์สำหรับบริการห้องสมุด
  สถานที่ตั้ง : สำนักวิทยบริการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : รบกวนช่วยลงโปรแกรม adobe acrobat pro
 • ดำเนินการโดย