รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2202002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววนิดา ขันธเนตร
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ งานห้องสมุด
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-015-003.5.26/521
  สถานที่ตั้ง : ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ติดตั้งโปรแกรม SPSS ใหม่ เนื่องจาก Version ที่ใช้ ไม่รองรับภาษาไทย
 • ดำเนินการโดย