รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2202003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววนิดา ขันธเนตร
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ งานห้องสมุด
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-015-003.5.26/521
  สถานที่ตั้ง : ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ ขึ้นข้อความว่า " There was an error opening this document. The filename, directory name or volume label syntax is incorrect และ ไม่สามารถแปลงไฟล์จาก Word เป็น PDF ได้
 • ดำเนินการโดย