รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2203002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาาร?3? ห้อง?3206
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ลง? Windows?ใหม่? และ? add?ปริ๊นซ์เตอรื
 • ดำเนินการโดย