รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2205001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวรุ่งนภา รุ่งเรือง
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3107
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ Update LinePC ให้เป็นปัจจุบัน
 • ดำเนินการโดย