รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2206001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวรัตนา ศรีนงนุช
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440/001/0496/561
  สถานที่ตั้ง : ห้อง 3109 ห้องพัสดุ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : คอมพิวเตอร์ all in one ค้างบ่อย / ขึ้นหน้าจอ error บ่อย
 • ดำเนินการโดย