รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2206002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวฐาปนีย์ สุขเกตุ
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-448/602(ทอ.)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร1 ชั้น 2
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : รบกวน ลงโปรแกรม Nitro ที่เครื่องคะ
 • ดำเนินการโดย