รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2207001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายนพปฎล ขิงทอง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคารศูนย์ฝึกปฎิบัติงาน ร้านหน้ามอ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเชื่อมต่อได้
 • ดำเนินการโดย