รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2207004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายชาญณรงค์ หนูอินทร์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : ตู้แร็ค
  สถานที่ตั้ง : 8205
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ไม่สามารถใช้งานได้
 • ดำเนินการโดย