รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2207008 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุรวดี สิทธิสระ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5301 และ 5305
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : 1. รบกวนย้ายคอมพิวเตอร์บนโต๊ะอาจารย์ 1 เครื่อง , คอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่อง และ เครื่องปริ้น 1 เครื่อง จากห้อง 5301 นำมาติดตั้งพร้อมลงโปรแกรม ที่ห้อง 5103 (ห้องพักอาจารย์สาขาภาษา) 2. รบกวนย้ายคอมพิวเตอร์บนโต๊ะอาจารย์ 1 เครื่อง , คอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่อง และ เครื่องปริ้น 1 เครื่อง จากห้อง 5305 นำมาติดตั้งพร้อมลงโปรแกรม ที่ห้อง 5201 (ห้องพักอาจารย์สาขาสังคม)
 • ดำเนินการโดย