รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2207011 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพิมพ์ลดา ตรีวุธ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440/001/0744/582
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 3 ห้องการเงิน
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เม้าส์ กับคีบอร์ด ใช้งานไม่ปกติ ติดๆดับๆ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สุวิชัย แช่มชื่น
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ