รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2207012 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายชาญณรงค์ หนูอินทร์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 2 ชี่น 2 ห้อง 2202
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการทุกเครื่องภายในห้อง ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ เนื่องจากในรายวิชาต้องให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาใช้ประกอบการเรียน ขอขอบคุณมากครับ
 • ดำเนินการโดย