รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2208004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกัญญาพัชญ์ อรุณรัตน์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร2ห้อง2204
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ไม่สามารถเข้าใช้ระบบอินเตอร์ได้
 • ดำเนินการโดย