รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2210003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกาญจนาวดี สำลีเทศ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 2303
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : โปรเจ็คเตอร์เสีย
 • ดำเนินการโดย