รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2301001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนิ่มนวล ท่าสระ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : สำนักงานคณะบริหารธุรกิจฯ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ดึงปลั๊กและเสียบใหม่แล้วก็ยังเป็นอยู่
 • ดำเนินการโดย