รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2306003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนันทิตา เพชราภรณ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440/001/0847/581
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 2 ชั้น 1
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด และโปรแกรม office หมดอายุ
 • ดำเนินการโดย