รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2309003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 4120-001-0065/531
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 3ห้อง 3206
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : แอร์ทิป เปิดติดๆดับๆ
 • ดำเนินการโดย