รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2311009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอัจฉรา รุ่งทอง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร6/ชั้น4/ห้อง 6403
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : สวิตช์โปรเจคเตอร์ชำรุด สวิตช์สำหรับเลื่อนขึ้น-ลง โปรเจคเตอร์
 • ดำเนินการโดย