รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รายบุคคล

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 HT2104017 ณพงศ์ วรรณพิรุณ วันที่แจ้ง : 26 เมษายน 2564 เวลา : 10:43:06.000
อาการ : Internet..ใช้งานไม่ได้ (@RUS) เชื่อมต่อได้แต่ไม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 26 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
2 HT2104016 ภาวิณี ชูนุ้ย วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2564 เวลา : 09:29:51.000
อาการ : ติดตั้ง ssd ลง windows / Ms office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 23 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
3 HT2104015 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2564 เวลา : 09:27:50.000
อาการ : อินเทอร์เนตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 23 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
4 HT2104014 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2564 เวลา : 08:10:26.000
อาการ : ลง office 2019...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 23 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
5 HT2104013 จันทร ศรีชาติ วันที่แจ้ง : 22 เมษายน 2564 เวลา : 15:25:25.000
อาการ : ติดตั้ง ssd ลง windows/ Ms office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 23 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
6 HT2101003 ปทิตตา ชินประหัษฐ์ วันที่แจ้ง : 07 มกราคม 2564 เวลา : 11:37:23.000
อาการ : เครื่องช้า จอฟ้าบ่อย ขอความอนุเคราะติดตั้ง window ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 08 มกราคม 2564 08 มกราคม 2564 08 มกราคม 2564
7 HT2012015 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 28 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:22:16.000
อาการ : เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 08 มกราคม 2564 28 ธันวาคม 2563 08 มกราคม 2564
8 HT2009002 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2563 เวลา : 14:31:20.000
อาการ : log in เข้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
9 HT2009002 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2563 เวลา : 14:31:20.000
อาการ : log in เข้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 03 กันยายน 2563
10 HT2002013 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:06:02.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
11 HT2002012 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 13:41:41.000
อาการ : กล่อง lan มีสัญญาณ Internet...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
12 HT1906010 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:10:58.000
อาการ : ติดตั้งสาย LAN และปลั๊กไฟ 2 จุด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
13 HT1906006 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 06 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:01:42.000
อาการ : ไวรัสลงเครื่องและไม่มีตัวไร้แผ่น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 06 มิถุนายน 2562 06 มิถุนายน 2562
14 HT1906005 วิยะดา นุชพันธุ์ วันที่แจ้ง : 06 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:58:07.000
อาการ : ช่วยอัพเดท Microsoft Office จาก 2007 เป็น 2010...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 06 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562
15 HT1905024 ธัญญารัตน์ พงษ์จินดา วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:25:33.000
อาการ : เปิดเครื่องมา หน้าจอมีแต่เคอเซอร์เม้าส์ , และ VoI...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
16 HT1905020 สิริวรรณ สุขนิคม วันที่แจ้ง : 13 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:15:45.000
อาการ : เชื่อมต่อ อินเตอร์เนตไม่ได้ ไม่พบสัญญาณ wifi...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
17 HT1902010 พรทิพย์ ขันธิโชติ วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:44:44.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
18 HT1808031 ประนอม สุขเกื้อ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:26:44.000
อาการ : เปลี่ยนไมโครโฟน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
19 HT1808030 วลัยพร สินสวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:40:25.000
อาการ : ฉายภาพแล้วเป็นสีเหลือง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
20 HT1806027 จตุพร ระเวงจิตร์ วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2561 เวลา : 16:19:02.000
อาการ : โปรเจกเตอร์ภาพหรือตัวอักษรไม่คมชัด LIne Walaiporn...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 26 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561
21 HT1806017 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:33:21.000
อาการ : ปริ้นท์งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 19 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น