รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รายบุคคล

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 WK2102001 ประเสริฐ ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:26:17.000
อาการ : หน้าจอเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 09 กุมภาพันธ์ 2564 09 กุมภาพันธ์ 2564 09 กุมภาพันธ์ 2564
2 WK2008009 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:29:05.000
อาการ : ต้องการลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
3 WK2008005 อำนาจ หังษา วันที่แจ้ง : 05 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:39:24.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563
4 WK2008004 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:05:41.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ใดๆในห้องได้ ทั้งคอม เครื่องขย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563
5 WK2008002 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:09:12.000
อาการ : คอมในหัองพักครูมีปัญหาเวลาที่ใช้งาน Word +Excell ช...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2563
6 WK2008001 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:04:41.000
อาการ : ไม่สามารถใช้ Internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 03 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563
7 WK2007015 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:55:08.000
อาการ : อินเตอร์เน็ทไม่ติด. หลังจากแก้ไขเมื่อวานแล้วใช่ได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 03 สิงหาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 03 สิงหาคม 2563
8 WK2007014 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:54:00.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 03 สิงหาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 03 สิงหาคม 2563
9 WK2001006 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2563 เวลา : 11:22:19.000
อาการ : เดินสายแลนด์ แชร์ อินเตอร์เน็ต ห้องพักครู 3206...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
10 WK2001006 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2563 เวลา : 11:22:19.000
อาการ : เดินสายแลนด์ แชร์ อินเตอร์เน็ต ห้องพักครู 3206...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 20 มกราคม 2563
11 WK1911017 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:53:30.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562 28 ตุลาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
12 WK1911017 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:53:30.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562
13 WK1911003 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:36:50.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562
14 WK1909019 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2562 เวลา : 10:20:14.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
15 WK1909011 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2562 เวลา : 10:34:24.000
อาการ : ระบบอินเตอร์เน็ตส่วนบ้านพักใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562
16 WK1909011 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2562 เวลา : 10:34:24.000
อาการ : ระบบอินเตอร์เน็ตส่วนบ้านพักใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 19 กันยายน 2562
17 WK1909005 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2562 เวลา : 09:41:14.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 19 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562
18 WK1907012 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:40:30.000
อาการ : คั่วต่อโปรเจอเตอร์เสีย (มาซ่อมแล้ว)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
19 WK1907007 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2562 เวลา : 08:28:13.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
20 WK1906026 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:29:00.000
อาการ : คอมไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet ได้ค่ะ และไมโครโฟน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
21 WK1906023 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:24:18.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
22 WK1906024 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:24:18.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
23 WK1906022 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:24:06.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 02 กรกฎาคม 2562 27 มิถุนายน 2562 02 กรกฎาคม 2562
24 WK1906013 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:56:09.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่ทำงาน โดยขึ้นหน้าจอว่า ไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 23 มิถุนายน 2562 23 มิถุนายน 2562 23 มิถุนายน 2562
25 WK1906007 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2562 เวลา : 13:55:30.000
อาการ : internet ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
26 WK1905020 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:48:34.000
อาการ : internet unconnext ต้องการเชื่อมต่อprinter...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
27 WK1905018 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2562 เวลา : 12:34:17.000
อาการ : ไม่สามารถใช้internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
28 WK1905010 พิพัฒน์ ตรีไพบูลย์ วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:15:07.000
อาการ : จอภาพประชาสัมพันธ์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
29 WK1905007 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:55:11.000
อาการ : เชื่อมต่อ internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 พฤษภาคม 2562 08 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
30 WK1904019 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 11:37:41.000
อาการ : เครื่องปิ้นใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562
31 WK1904013 พิมพ์ลดา ตรีวุธ วันที่แจ้ง : 19 เมษายน 2562 เวลา : 09:46:53.000
อาการ : wifi leelawadee ใช้งานไม่ได้ค่ะ หรือบางทีใช้ได้เป็...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
32 WK1904009 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2562 เวลา : 20:08:42.000
อาการ : ใช้ internet ไม่ได้เลยจะนั่งทำคะแนน ก็เข้าอะไรไม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 22 เมษายน 2562 17 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
33 WK1903050 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2562 เวลา : 10:45:06.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562
34 WK1902011 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 13:39:10.000
อาการ : ระบบInternetไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
35 WK1902011 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 13:39:10.000
อาการ : ระบบInternetไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562
36 WK1902010 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:02:11.000
อาการ : ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตและสั่งปริ๊นไม่ได้จากเครื่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
37 WK1902005 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 18:44:05.000
อาการ : เครื่องคอมที่ห้องสำนักงานไม่สามารถเข้า Internet ได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
38 WK1812036 สุวัชร ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:23:43.000
อาการ : ไฟไม่เข้าโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561
39 WK1812035 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:15:53.000
อาการ : ภาพฉายสไลด์สั่น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561
40 WK1812025 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 19:47:33.000
อาการ : ภาพฉายจากโปรเจอเตอร์ออกเป็นสีเหลืองหน้าจอไม่ชัดค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561
41 WK1812013 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:09:48.000
อาการ : เดินสายอินเตอร์เน็ตใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
42 WK1812012 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:45:05.000
อาการ : เดินสาย Lan 6จุด แชร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
43 WK1812011 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:43:28.000
อาการ : Voip เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
44 WK1812004 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:10:58.000
อาการ : จอประมวลผลมีอาการวูบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
45 WK1811055 นพมัลลี เตชาวัชร์นานนท์ วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:05:57.000
อาการ : ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ รวมถึงการสั่งปริ้นงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
46 WK1811054 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:02:20.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตอาคาร 6 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
47 WK1811044 นพมัลลี เตชาวัชร์นานนท์ วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:38:16.000
อาการ : ปัญหาการใช้งาน internet ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 19 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561
48 WK1811020 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 19:38:12.000
อาการ : ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ระบบทะเบียนน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
49 WK1810040 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:01:57.000
อาการ : ไมโครโฟนเสียใช้งานไม่ได้ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
50 WK1810039 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:56:39.000
อาการ : ไฟล์ในเครื่องเปลี่ยนเป็นPDFทั้งหมดที่โหลดมาไม่วามา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
51 WK1810020 ศศิธร เพียรอ้อย วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:05:33.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้น 3เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
52 WK1810016 จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:37:43.000
อาการ : ติดตั้ง SPSS นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
53 WK1810014 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:59:08.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
54 WK1810004 นพมัลลี เตชาวัชร์นานนท์ วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:15:42.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561
55 WK1809010 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 13:21:53.000
อาการ : internet unconnects...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561
56 WK1809007 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2561 เวลา : 08:50:38.000
อาการ : จอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561
57 WK1808043 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:11:33.000
อาการ : แยกการใช้สิทธิ์เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 23 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
58 WK1808039 ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:20:11.000
อาการ : ใช่งานเน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 23 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
59 WK1808033 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:38:03.000
อาการ : โปรเจ็กเตอร์เปิดไม่ได้ (จนท.มาดำเนินการเรียบร้อยแล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
60 WK1808030 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:19:08.000
อาการ : เครื่องฉายสไลด์ แสดงผลไม่ต็มหน้าจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
61 WK1808019 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 08 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:55:20.000
อาการ : เครื่องฉายใช่ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 08 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561
62 WK1808011 วรรณภรณ์ สุทนต์ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:43:58.000
อาการ : อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
63 WK1808008 คณัสนันท์ สงวนสัตย์ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:21:48.000
อาการ : Visualized ไม่แสดงผลบนหน้าจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
64 WK1808007 คณัสนันท์ สงวนสัตย์ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:21:23.000
อาการ : Visualized ไม่แสดงผลบนหน้าจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
65 WK1808006 คณัสนันท์ สงวนสัตย์ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:21:21.000
อาการ : Visualized ไม่แสดงผลบนหน้าจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
66 WK1807008 สุภาวดี สุขีชีพ มอสส์ วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2561 เวลา : 11:02:43.000
อาการ : ติดตั้งคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 17 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561
67 WK1806014 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:17:00.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ offiec หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561
68 WK1806005 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 02 มิถุนายน 2561 เวลา : 13:10:01.000
อาการ : ขอเปลี่ยนสายต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์ เนื่องจากหนูกัดสา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 02 มิถุนายน 2561 02 มิถุนายน 2561 02 มิถุนายน 2561
69 WK1806004 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 02 มิถุนายน 2561 เวลา : 13:08:54.000
อาการ : ขอเปลี่ยนเมาส์ เนื่องจากหนูกัดสาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 02 มิถุนายน 2561 02 มิถุนายน 2561 02 มิถุนายน 2561
70 WK1806003 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 02 มิถุนายน 2561 เวลา : 13:06:04.000
อาการ : จอสีม่วง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 02 มิถุนายน 2561 02 มิถุนายน 2561 02 มิถุนายน 2561
71 WK1806002 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 02 มิถุนายน 2561 เวลา : 12:27:12.000
อาการ : ตัวอักษรใน Word 2016 ไม่ตรงกับแบบที่เลือก (อธิบายเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 02 มิถุนายน 2561 02 มิถุนายน 2561 02 มิถุนายน 2561
72 WK1801010 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 12 มกราคม 2561 เวลา : 20:19:21.000
อาการ : แอร์ด้านหน้าของห้องเรียนเสีย ไม่โครโฟนดับๆติดค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น