รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รายบุคคล

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 HT2004002 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2563 เวลา : 20:42:27.000
อาการ : กล้องโน๊ตบุ๊คไม่สามามรถใช้งานการประชุม E-Meet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 01 เมษายน 2563 01 เมษายน 2563 01 เมษายน 2563
2 HT1912010 ชนัต เดชธรรม วันที่แจ้ง : 17 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:37:36.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 17 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562
3 HT1912009 ณัฎฐา สุขเกษม วันที่แจ้ง : 12 ธันวาคม 2562 เวลา : 10:57:21.000
อาการ : ใช้งานโปรแกรมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 12 ธันวาคม 2562 12 ธันวาคม 2562 12 ธันวาคม 2562
4 HT1909006 สุพรรณี ชีนะเภท วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 13:58:47.000
อาการ : activate windows ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 10 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562 10 กันยายน 2562
5 HT1908028 ฐิติมา จิโนวัฒน์ วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:02:19.000
อาการ : ติดตั้งระบบปกิบัติการ และ โปรแกรม Office 2013...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 29 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
6 HT1906021 ณัฎฐา สุขเกษม วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:25:48.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
7 HT1906018 ภัทรภร อินทนาศักดิ์ วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:57:11.000
อาการ : ติดตั้ง software Windows And MS.office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
8 HT1906014 ธนัชพร ปานเนาว์ วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:35:19.000
อาการ : ลงโปรแกรม แปลงไฟล์เป็น ebook...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
9 HT1903007 สิทธิชัย บุญสนิท วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2562 เวลา : 14:30:43.000
อาการ : เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 13 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562
10 HT1903004 จรยุทธ โซ๊ะมาลี วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2562 เวลา : 08:36:55.000
อาการ : เปิดใช้โปรแกนม Excel และ Word ไมได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 08 มีนาคม 2562 08 มีนาคม 2562
11 HT1902022 สุภัทรา วิลามาศ วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 15:20:38.000
อาการ : ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
12 HT1810023 ชวนพิศ เปรมกมล วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:42:02.000
อาการ : อาการโปรแกรมใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 29 ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561
13 HT1808005 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:12:21.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 03 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561
14 HT1807006 สาโรจน์ ยิ้มถิน วันที่แจ้ง : 11 กรกฎาคม 2561 เวลา : 15:17:39.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม Microsoft office ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 11 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561
15 HT1807004 วิภาพร ไกรศรี วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2561 เวลา : 16:03:16.000
อาการ : เครื่องปริ้นท์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 03 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561
16 HT1806029 นฤทธิ์ แสงเปี่ยม วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2561 เวลา : 14:46:17.000
อาการ : คณะเกษตรฯ ห้องเรียนไม่มีสัญญาณ wifi ขอสาย LAN ยาว ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 28 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น