รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รายบุคคล

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 SB1911020 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:19:12.000
อาการ : แป้นพิมพ์เปลี่ยนภาษาไม่ได้ วีดีโองาน ไม่มีเสียง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
วิทยา ปานเพชร 25 พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562
2 SB1905022 วิทยา ปานเพชร วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2562 เวลา : 08:45:33.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ติด (ทดสอบระบบ)...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
วิทยา ปานเพชร 28 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น