จำนวน ข้อมูลทั้งหมด : 527 รายการ
จำนวน %
Hardware 132 25.05
Software 329 62.43
Network 58 11.01