จำนวน ข้อมูลทั้งหมด : 563 รายการ
จำนวน %
Hardware 150 26.64
Software 368 65.36
Network 44 7.82