จำนวน ข้อมูลทั้งหมด : 572 รายการ
จำนวน %
Hardware 134 23.43
Software 377 65.91
Network 60 10.49