จำนวน ข้อมูลทั้งหมด : 552 รายการ
จำนวน %
Hardware 153 27.72
Software 346 62.68
Network 50 9.06