จำนวน ข้อมูลทั้งหมด : 520 รายการ
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 383 73.65
เครื่องปริ้นเตอร์ 27 5.19
เครื่องสแกนเนอร์ 2 0.38
จอแสดงผล 5 0.96
อุปกรณ์เครือข่าย 72 13.85
อื่นๆ 25 4.81