จำนวน ข้อมูลทั้งหมด : 522 รายการ
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 399 76.44
เครื่องปริ้นเตอร์ 29 5.56
เครื่องสแกนเนอร์ 3 0.57
จอแสดงผล 0 0.00
อุปกรณ์เครือข่าย 72 13.79
อื่นๆ 17 3.26