จำนวน ข้อมูลทั้งหมด : 559 รายการ
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 418 74.78
เครื่องปริ้นเตอร์ 59 10.55
เครื่องสแกนเนอร์ 5 0.89
จอแสดงผล 3 0.54
อุปกรณ์เครือข่าย 61 10.91
อื่นๆ 12 2.15