จำนวน ข้อมูลทั้งหมด : 572 รายการ
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 411 71.85
เครื่องปริ้นเตอร์ 69 12.06
เครื่องสแกนเนอร์ 10 1.75
จอแสดงผล 4 0.70
อุปกรณ์เครือข่าย 63 11.01
อื่นๆ 12 2.10