จำนวน ข้อมูลทั้งหมด : 532 รายการ
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 415 78.01
เครื่องปริ้นเตอร์ 36 6.77
เครื่องสแกนเนอร์ 3 0.56
จอแสดงผล 2 0.38
อุปกรณ์เครือข่าย 61 11.47
อื่นๆ 15 2.82