รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รายบุคคล

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 SB2010006 พรชัย จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2563 เวลา : 12:14:00.000
อาการ : อินเตอร์เน๊ตใช้งานไม่ได้ ทั้งหมด 4 เครื่อง ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563
2 SB2010005 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2563 เวลา : 08:56:32.000
อาการ : เครื่องโปรเจคเตอร์ หาสัญญาณไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานไ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563
3 SB2009004 สาธิยา ปลื้มปั่น วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2563 เวลา : 10:00:32.000
อาการ : อินเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 10 กันยายน 2563 10 กันยายน 2563 10 กันยายน 2563
4 SB2009004 สาธิยา ปลื้มปั่น วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2563 เวลา : 10:00:32.000
อาการ : อินเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 10 กันยายน 2563
5 SB2008008 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2563 เวลา : 12:03:09.000
อาการ : projector ภาพไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 24 สิงหาคม 2563 24 สิงหาคม 2563 24 สิงหาคม 2563
6 SB2008006 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2563 เวลา : 08:57:25.000
อาการ : โปรเจอร์เตอร์จอภาพไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 14 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
7 SB2001011 พรชัย จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 14:50:46.000
อาการ : ลงวิโด้ pc นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
8 SB1907007 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:41:07.000
อาการ : คอมเปรียกน้ำ? ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
9 SB1905020 พรชัย จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:55:47.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
10 SB1905019 พรชัย จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:52:59.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ PC. เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
11 SB1905008 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:22:05.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 14 พฤษภาคม 2562 14 พฤษภาคม 2562 14 พฤษภาคม 2562
12 SB1905003 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:09:28.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ลงไดเวอร์. ลงโปรแกม อ๊อฟฟิต...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
13 SB1905002 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:49:44.000
อาการ : สะเเกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
14 SB1905001 สาธิยา ปลื้มปั่น วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:46:28.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
15 SB1904020 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 14:45:06.000
อาการ : PDF. ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562
16 SB1904013 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 22 เมษายน 2562 เวลา : 13:41:25.000
อาการ : ลงวินโด้วินใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
17 SB1904009 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2562 เวลา : 13:55:24.000
อาการ : ลงวินโด้ PC...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 10 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562
18 SB1904002 วชิรา อยู่ศุข วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2562 เวลา : 08:36:26.000
อาการ : Activate. วิน10. เเละ Office 2016...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 03 เมษายน 2562 03 เมษายน 2562 03 เมษายน 2562
19 SB1903022 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2562 เวลา : 14:39:27.000
อาการ : สเเกนไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562
20 SB1903020 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2562 เวลา : 10:44:38.000
อาการ : อ๊อฟฟิต2016ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562
21 SB1903019 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2562 เวลา : 15:06:59.000
อาการ : เข้าวินโด้ไม่ได้สแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562
22 SB1903014 สาธิยา ปลื้มปั่น วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2562 เวลา : 14:33:17.000
อาการ : USB. เม้า แป้นพิม ใช้งานไม่ได้ สะเเกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562
23 SB1903012 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2562 เวลา : 12:02:12.000
อาการ : บูสกรีนจอสีฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562
24 SB1903011 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2562 เวลา : 10:28:31.000
อาการ : ลงวินโด้ คอม pc...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562
25 SB1903011 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2562 เวลา : 10:28:31.000
อาการ : ลงวินโด้ คอม pc...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 20 มีนาคม 2562
26 SB1903009 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2562 เวลา : 10:55:33.000
อาการ : เปิดPDFไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562
27 SB1903007 รุจิโรจน์ บุญเรืองรอด วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 14:13:01.000
อาการ : ติดตั้งคอม PC. เดินระบบสายเเลนอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
28 SB1903004 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2562 เวลา : 15:02:52.000
อาการ : เข้าวินโด้ไม่ได้ pc...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 11 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562
29 SB1902008 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:52:45.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ไม่ได้ อินเตอร์เน๊ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
30 SB1902006 สุมาลี พิศเพียร วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:37:05.000
อาการ : ลงวินโด้ ลงไดเวอร์ ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
31 SB1902004 สาธิยา ปลื้มปั่น วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:06:33.000
อาการ : เข้าวินโด้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
32 SB1812004 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 26 ธันวาคม 2561 เวลา : 16:19:44.000
อาการ : เข้าวิโด้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 26 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561
33 SB1812003 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 16:14:45.000
อาการ : ลงวินโด้คอม pc...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
34 SB1812001 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:30:35.000
อาการ : ลงวินโด้ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 04 ธันวาคม 2561 04 ธันวาคม 2561 04 ธันวาคม 2561
35 SB1811006 รุจิโรจน์ บุญเรืองรอด วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:53:59.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561
36 SB1811006 รุจิโรจน์ บุญเรืองรอด วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:53:59.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 09 พฤศจิกายน 2561
37 SB1811001 รุจิโรจน์ บุญเรืองรอด วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:56:22.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ อินเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 01 พฤศจิกายน 2561 01 พฤศจิกายน 2561 01 พฤศจิกายน 2561
38 SB1810016 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:08:49.000
อาการ : คอมพิวเตอร์pc เข้าวิโด้ไม่ได้ โปรเเกรมระบบทะเบีย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
39 SB1810015 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:03:51.000
อาการ : โปรเเกรมมีปัญหาใช้งานไม่ได้คอม Pc...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
40 SB1810014 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:43:28.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ Pc รีสตาร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
41 SB1810013 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:39:16.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
42 SB1810007 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:21:31.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561
43 SB1810005 นาถยา ผิวอ่อน วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:56:57.000
อาการ : เปลื่ยนถ่านใบอ๊อด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
44 SB1810002 สุจิต อินสว่าง วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 16:27:26.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ไดี...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561
45 SB1809018 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2561 เวลา : 15:00:20.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ pcช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561
46 SB1809012 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2561 เวลา : 11:57:10.000
อาการ : โหลดไดเวอร์ปริ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 21 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561
47 SB1809004 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 16:18:29.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561
48 SB1809003 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 10:17:14.000
อาการ : สัญญาณภาพไม่ออกโปเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561
49 SB1808011 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:08:30.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ pc ใช้งานไม่ได้ เปิดไม่ติด จอด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
50 SB1808005 ตะวัน ปานเพ็ชร วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:12:10.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
51 SB1808002 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:11:13.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
52 SB1807007 วิไลลักษณ์ จิราดลธนกฤต วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2561 เวลา : 14:43:10.000
อาการ : อ๊อฟฟิตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 24 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561
53 SB1807005 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:18:02.000
อาการ : คอมพิวเตอร์pc หน้าจอดำเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 23 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561
54 SB1807002 ไพฑูรย์ มณีอินทร์ วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:25:53.000
อาการ : เข้าโปรแกรมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 10 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561
55 SB1807001 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2561 เวลา : 15:56:07.000
อาการ : สแกนไวรัส เครื่องบริการยืมคืน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 03 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561
56 SB1806027 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2561 เวลา : 11:09:17.000
อาการ : อ๊อฟฟิต ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 28 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561
57 SB1806023 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2561 เวลา : 14:00:13.000
อาการ : อ๊อฟฟิต2016ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 25 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561
58 SB1806018 เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:15:07.000
อาการ : อ๊อฟฟิตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 20 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561
59 SB1806015 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:33:13.000
อาการ : สแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 13 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561
60 SB1806010 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2561 เวลา : 14:11:29.000
อาการ : คอมพิวเตอร์pc เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 08 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561
61 SB1805023 กนกกร กำจาย วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2561 เวลา : 15:26:08.000
อาการ : ลงวินโด้ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561
62 SB1805013 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 09 พฤษภาคม 2561 เวลา : 14:41:19.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 09 พฤษภาคม 2561 09 พฤษภาคม 2561 09 พฤษภาคม 2561
63 SB1805004 ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ วันที่แจ้ง : 02 พฤษภาคม 2561 เวลา : 16:38:32.000
อาการ : ลงวิโด้ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 02 พฤษภาคม 2561 02 พฤษภาคม 2561 02 พฤษภาคม 2561
64 SB1804006 กนกกร กำจาย วันที่แจ้ง : 19 เมษายน 2561 เวลา : 16:09:54.000
อาการ : เข้าวินโด้ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561
65 SB1804002 สุมาลี พิศเพียร วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2561 เวลา : 10:39:05.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561
66 SB1804001 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2561 เวลา : 12:22:31.000
อาการ : เข้าวินโด้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561
67 SB1803008 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 29 มีนาคม 2561 เวลา : 10:39:06.000
อาการ : ลงวินโด้ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561
68 SB1802006 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:08:45.000
อาการ : เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 02 กุมภาพันธ์ 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561
69 SB1802005 พรชัย จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:05:19.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 02 กุมภาพันธ์ 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561
70 SB1802004 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:01:03.000
อาการ : ย้ายข้อมูลคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 02 กุมภาพันธ์ 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561
71 SB1802003 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 08:58:53.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ pc ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 02 กุมภาพันธ์ 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561
72 SB1802003 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 08:58:53.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ pc ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 02 กุมภาพันธ์ 2561
73 SB1802003 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 08:58:53.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ pc ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 02 กุมภาพันธ์ 2561
74 SB1802002 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 08:57:30.000
อาการ : ลงวินโด้เครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 02 กุมภาพันธ์ 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561
75 SB1802001 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 08:35:37.000
อาการ : ลงวินโด้เครื่องpcช้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 02 กุมภาพันธ์ 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น