รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รายบุคคล

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 SB2112017 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 23 ธันวาคม 2564 เวลา : 09:20:16.000
อาการ : ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 23 ธันวาคม 2564 23 ธันวาคม 2564 23 ธันวาคม 2564
2 SB2111013 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 10:13:15.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ได้/ดาวน์โหลดโปรแกรม Firefox...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
3 SB2109002 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2564 เวลา : 10:28:13.000
อาการ : คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 02 กันยายน 2564 02 กันยายน 2564 02 กันยายน 2564
4 SB2108008 ศิวะพร วัฒนกุล วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2564 เวลา : 10:05:14.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ดับในระหว่างทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 23 สิงหาคม 2564 23 สิงหาคม 2564 27 สิงหาคม 2564
5 SB2102008 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:56:58.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
6 SB2102007 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:48:57.000
อาการ : เครื่อง อัพเดทวินโดว์ ช้า 2 ชม. ยังไม่สำเร็จ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
7 SB2101009 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2564 เวลา : 10:24:47.000
อาการ : เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งปริ้นงานได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564
8 SB2010009 ธเนตร ฉวีวรรณ วันที่แจ้ง : 19 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:20:55.000
อาการ : access point ชั้น4 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
9 SB2009001 พิมพ์นภา สมจิตร์ วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2563 เวลา : 11:24:27.000
อาการ : โทรศัพท์เบอร์ว๊อยซ์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563
10 SB2006024 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:00:27.000
อาการ : ขอเครื่อง VOIP...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
11 SB2006023 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:53:08.000
อาการ : ขอเครื่อง VOIP...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
12 SB2003013 นิตยา กรัดเพ็ชร์ วันที่แจ้ง : 16 มีนาคม 2563 เวลา : 08:58:05.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 16 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563
13 SB2002019 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 13:56:19.000
อาการ : หน้าจอกล้องวงจรปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 25 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563
14 SB2002015 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:12:55.000
อาการ : voip โทรเข้า ออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
15 SB2002014 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:01:26.000
อาการ : ไม่มีตัว อแดปเตอร์ โทรศัพท์ VOIP 40600 ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
16 SB2002013 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:00:37.000
อาการ : ขอเปลี่ยนเครืองโทรศัพท์ VOIP 40500 เนื่องจากไม่สา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
17 SB2002012 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 09:03:22.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
18 SB1912014 สุธาทิพย์ โชติศักดิ์ วันที่แจ้ง : 23 ธันวาคม 2562 เวลา : 10:02:26.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP หมายเลข 47001 ใช้งานไม่ได้ โทรเข้า-โ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 23 ธันวาคม 2562 23 ธันวาคม 2562 23 ธันวาคม 2562
19 SB1912013 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2562 เวลา : 14:38:19.000
อาการ : โทรศัพท์ voip อะแดปเตอร์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562
20 SB1912012 อมรรัตน์ ทัดจันทึก วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2562 เวลา : 13:46:21.000
อาการ : โทรศัพท์ voip ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562
21 SB1911021 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 08:46:05.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เตอร์เปิดไม่ติด และเปิดเครื่องและมีเสีย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 26 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562
22 SB1911019 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:07:26.000
อาการ : ลงโปรแกรมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 26 พฤศจิกายน 2562 27 พฤศจิกายน 2562 19 ธันวาคม 2562
23 SB1911017 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:36:19.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 26 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562
24 SB1911012 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 11:00:20.000
อาการ : ะบบทะเบียนเก่าปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 19 พฤศจิกายน 2562 19 พฤศจิกายน 2562 19 พฤศจิกายน 2562
25 SB1910004 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2562 เวลา : 09:09:53.000
อาการ : กล้องวงจรปิด ใช้งานไม่ได้ 3ตัว...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 08 ตุลาคม 2562 08 ตุลาคม 2562 08 ตุลาคม 2562
26 SB1908019 อรวรรณ จันทสุทโธ วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2562 เวลา : 12:29:52.000
อาการ : กล้องวงจรปิดของอาคารไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 28 สิงหาคม 2562 28 สิงหาคม 2562 28 สิงหาคม 2562
27 SB1908013 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:30:46.000
อาการ : เปลี่ยนswitch/hub ห้อง สนง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562
28 SB1908009 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:23:58.000
อาการ : Voip โทร.ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
29 SB1907013 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 12 กรกฎาคม 2562 เวลา : 16:12:17.000
อาการ : กล้องวงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 12 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562
30 SB1906008 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:58:36.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562
31 SB1906007 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:45:42.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562
32 SB1906004 ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์ วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:33:59.000
อาการ : ใช้งานอินเทอร์เน็ตไมได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
33 SB1901008 สุจิต อินสว่าง วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2562 เวลา : 09:44:17.000
อาการ : voip งานบริการ ใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 23 มกราคม 2562 23 มกราคม 2562 23 มกราคม 2562
34 SB1901006 อรวรรณ จันทสุทโธ วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2562 เวลา : 14:14:02.000
อาการ : switch/hub ภายในห้องพักอาจารย์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
35 SB1809007 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2561 เวลา : 09:50:09.000
อาการ : คอมพิวเตอร์บูตไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561
36 SB1808008 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 11:36:45.000
อาการ : token key เข้าระบบ GFMIS ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
37 SB1806020 สุจิต อินสว่าง วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2561 เวลา : 11:38:18.000
อาการ : ติดตั้งสายแพทไฟเบอร์ออฟติก กล้องวงจรปิด อ.6 เนื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 25 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561
38 SB1806019 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2561 เวลา : 13:07:55.000
อาการ : ติดตั้งแสกนเนอร์ และ add printer...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 21 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561
39 SB1806011 ไพฑูรย์ มณีอินทร์ วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2561 เวลา : 09:37:42.000
อาการ : เข้า word ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561
40 SB1806009 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2561 เวลา : 12:00:28.000
อาการ : กล้องวงจรปิดของ กบส ที่ติด บริเวณ 4 แยก อ.วิทยบริก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 07 มิถุนายน 2561 07 มิถุนายน 2561 07 มิถุนายน 2561
41 SB1806008 ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2561 เวลา : 09:25:58.000
อาการ : AP Cisco 1131 ไฟไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 07 มิถุนายน 2561 07 มิถุนายน 2561 07 มิถุนายน 2561
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น